STD

Natalie June 12, 2021

นักวิจัยบางคนมองว่า การที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ การต่อสู้กับเชื้อ HIV (human immunodeficiency virus) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคเอดส์นั้น ช้าลง ซึ่งมีการตั้งเป้าว่าจะทำให้เชื้อนี้หายไปจากโรคหรือรักษาให้หายขาดได้ภายในปี 2030 และอาจทำให้งานวิจัยต่างๆถูกเลื่อนออกไปอีก 10 ปี ทั้งหมดนี้เป็นผลเนื่องมาจากการทุ่มงานวิจัยทั้งหมดในโลก ไปในการรักษาผู้ป่วย และ วัคซีนโควิด 19 นั่นเอง ยารักษาโรคเอดส์ ก่อนปี 2019 ก่อนการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 2019 เริ่มมีการพัฒนาและวิจัยยา และวัคซีน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์แล้ว รวมถึงมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค STD (Sexual Transmitted Diseases) ตัวอื่นๆด้วย มีผลทดสอบแลปลดลงกว่าก่อน แม้ว่า Covid-19 จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้การแพร่เชื้อของ HIV ลดลง ยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ที่มีผลการทดสอบเชื้อ HIV จากผู้ป่วย ลดลงจากเดิม 670,000 เคส ในปี 2019 […]