ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2543 – มกราคม 2544)

Table of Contents
บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

กัมมาล กุมาร ปาวา
นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 35 ราย
ปริทํศน์ วาทิกทินกร, ปราณี ชาญณรงค์
อัตราการตายของมารดาและทารกใน 10 ปีแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล
บทปริทัศน์
Carnitine: Metabolism, Role and Importance
โสภาพรรณ แฉขุนทด
บทความพิเศษ
บทบาทของแพทย์ตามกฏหมายว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพที่แก้ไขใหม่
วิชาญ เปรี้ยวนิ่ม