แพทย์ธรรมศาสตร์ แพทย์ของประชาชน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์