• หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • สาขาวิชา Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชมรมเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ (PCRNetS)
  • ชมรมระบาดวิทยาคลินิก

จัดให้มีการประชุมวิชาการ “มหกรรมวิจัยคลินิกในงานประจำ” ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561

เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย และความรู้จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบ oral หรือ posterได้ โดยค่าลงทะเบียนและค่าที่พักสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยจัดในวันที่

2 กรกฏาคม 2561 – Parallel Pre-Conference Workshops (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)  และ

3-4 กรกฏาคม 2561 – Conference  (ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)

 

ดิ ไอเดิ้ล เรซิเดนซ์  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (แผนที่)


สมัครเข้าร่วมประชุมที่ Online registration   

ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมที่ Link

 

สมัครส่งผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการ  ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2561

ตอบรับการนำเสนอผลงาน                                ภายในวันที่  10 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและชำระเงิน                 ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2561