หน่วยรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

หน่วยรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

        ปัจจุบันหน่วยรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในงานรังสีวิทยา สังกัดกลุ่มงานแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าสาขารังสี จากเดิมที่มีเครื่องมือเพียงไม่กี่เครื่อง ขณะนี้หน่วยรังสีวินิจฉัยฯ มีเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษาเพิ่มขึ้นจนสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่

1. การบริการเอกซเรย์ทั่วไปซึ่งมีให้บริการถึง 4 จุด คือ อาคารกิตติวัฒนา(ที่ห้องฉุกเฉินและที่หน่วยรังสีวินิจฉัยฯ) อาคารดุลย์โสภาคย์ (ห้องเอกซเรย์ผู้ป่วยนอก)  และอาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ฯ (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

2. การบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่

3. การตรวจโดยใช้เครื่อง fluoroscopy

4. การตรวจวัดมวลกระดูก

5. การตรวจเอกซเรย์เต้านม

6. การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่อง digital subtraction angiography (DSA)

7. การตรวจด้วยเครื่อง ultrasound

8. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography – CT)

9. การตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI

10. การตรวจด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยเครื่อง SPECT/CT

การให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรัังสีร่วมรักษาทางรังสีวิทยาทั้งหมดใช้ระบบ picture archiving and communication system (PACS) ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (medical images) และรับ-ส่งข้อมูลภาพการตรวจต่าง ๆ ของผู้ป่วยในรูปแบบ digital

ปัจจุบันมีรังสีแพทย์หรืออาจารย์ในสาขารังสี ทั้งหมด 17 คน

1.เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล

   (Digital Radiography)

2. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล

    (Digital Mobile X-ray unit)

3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบอะนาล็อก

    (Mobile X-ray unit)

 

 

4. เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

5. เครื่องฟลูออโรสโคปีย์(Fluoroscopy)

6. เครื่องเอกซเรย์เต้านม

    (Digital Mammography)

 

7. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 slice

    Computed Tomography (CT scan)

8. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 slice

    Computed Tomography (CT scan)

9. เครื่องเอกซเรย์ DSA

    ( Digital Subtraction Angiography )

10. เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
     ขนาด 1.5เทสลา (MRI 1.5 Tesla)
11. เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  ขนาด 3 เทสลา (MRI 3 Tesla)
12. เครื่อง SPECT/CT