พยาบาล (งานการพยาบาลรังสีวิทยา)

พยาบาล งานการพยาบาลรังสีวิทยา

บุคลากรต่อไปนี้สังกัดงานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรของงานรังสีวิทยา สาขารังสี ฝ่ายการแพทย์

นางอมราพร นาโควงค์ พยาบาล
น.ส.สุรีรัตน์ เขียวขจร พยาบาล
น.ส.ญาราภรณ์ ปรังฤทธิ์ พยาบาล
น.ส.กมลวรรณ ลอยหา พยาบาล
น.ส.ชญาภา กฤติพงศ์ณวกุล พยาบาล
น.ส.ดาวดี พลอยแหวน พยาบาล
นายศรวัฒน์ พันธ์ภูวงศ์ พยาบาล
นายสหราช จันทะลุน พยาบาล
นางนันทพร สิทธิศรชัย ผู้ช่วยพยาบาล
น.ส.ฐาปราณี มาช่วย ผู้ช่วยพยาบาล
นายศักดิ์ดา สุดรอด ผู้ช่วยพยาบาล
น.ส.พรทิพย์ แก่นประชา ผู้ช่วยพยาบาล
น.ส.สุพรรณี เพชรสุภาพ ผู้ช่วยพยาบาล