นักรังสีการแพทย์

นายชัยสินธุ์ พาชิยานุกุล นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย บุตรดีวงษ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุวลี เหมวงษ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่นักฟิสิกส์การแพทย์)
นางจุฑามาศ รุ่งกิจธนกุล นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.สมหมาย คำแทน นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
น.ส.นิรมล แสงทับ นักรังสีการแพทย์
น.ส.ขนิษฐา คงแรงดี นักรังสีการแพทย์
น.ส.ภัทรา จันทวรรณโณ นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติหน้าที่นักฟิสิกส์การแพทย์)
น.ส.อนุตตรา วิชาพร นักรังสีการแพทย์
นายเพทาย กู่คำ นักรังสีการแพทย์
นายณัฐกานต์ โขนงนุช นักรังสีการแพทย์
น.ส.วรัญญา ปุระชะกา นักรังสีการแพทย์
นายฉัตรชัย ต้นน้อย นักรังสีการแพทย์
นายสุเมธ ไทยมานิตย์ นักรังสีการแพทย์
นายชัชธร สถาน นักรังสีการแพทย์
นายธงชัย นิมิตตานันท์ นักรังสีการแพทย์
น.ส.ดาวรุ่ง พลเยี่ยม นักรังสีการแพทย์
น.ส.วิไลรัตน์ เขียวสด นักรังสีการแพทย์
นายณรงค์ศักดิ์ คำกลอน นักรังสีการแพทย์
น.ส.ขนิษฐา หาญกุดตุ้ม นักรังสีการแพทย์
น.ส.ญาดาปวีณ์ ฟุ้งสุข นักรังสีการแพทย์
น.ส.สุภาภรณ์ พุฒอิ่ม นักรังสีการแพทย์
นายสมรัตน์ นาคสวัสดิ์ พนักงานรังสีเทคนิค