บุคลากรประจำภาควิชา

1. คู่มือจรรยาบรรณและหน้าที่ของอาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คลิกที่นี่

2. รายนามและคุณวุฒิ อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา

 

ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิ

รศ.พญ.อุทัยรัศมิ์  เชื่อมรัตนกุล  

–  พบ. (เชียงใหม่)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (เชียงใหม่)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  อว. เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

–  อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (แพทยสภา)

 

ผศ.นพ.ก่อเกียรติ  วิวิธมงคลไชย  

–  พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาฯ)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (เชียงใหม่)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  Clinical fellow in Musculoskeletal Imaging, NUH, Singapore

–  อว. เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

–  อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (แพทยสภา)

ผศ.นพ.พิศิษฐ  วัฒนเรืองโกวิท – พบ. (เชียงใหม่)

– รปบ., นบ.(สุโขทัยธรรมาธิราช)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (เชียงใหม่)

–  Master of Medical Education(Dundee, UK )

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  อว. เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

–  อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (แพทยสภา)

ผศ.นพ.นพดล  วิฑิตสุวรรณกุล –  พบ. (ศิริราช)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (ศิริราช)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  ประกาศนียบัตรรังสีร่วมรักษา (ศิริราช)

–  Clinical Fellow in Vascular and  Intervntional, SGH,Singapore

–  Fellowship in Boby Imaging, UCLA, USA

–  อว. รังสีร่วมรักษาลำตัว (แพทยสภา)

ผศ.นพ.กานต์  แตงเที่ยง –  พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาฯ)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ)

–  วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

–  Fellowship in Abdominal Imaging,

Wake Forest Baptist Medical Center, USA

อ.นพ.วิเชษฐ์ ปิยะวงศ์ –  พบ. (ธรรมศาสตร์)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์  การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ)

–  วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

–  Fellowship in Abdominal Imaging, UNC, USA

ผศ.พญ.อาวีมาศ  วัชรากร –  พบ. ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) (ศิริราช)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศิริราช)

–  วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

–  Fellowship in Neuroimaging, UNC, USA

ผศ.พญ.วรรณฤดี  โลหิตวิเศษ – พบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร์)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ)

–  วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

–  Fellowship in Breast Imaging, MUSC, USA

ผศ.พญ.วราภรณ์   ศรีขำ  บุญแสง –  พบ. (เชียงใหม่)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (เชียงใหม่)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  Fellowship in Musculoskeletal Imaging, UCSF, TJUH, UM, USA

– ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อยอดสาขารังสีวิทยาระบบกระดูกและกล้าเนื้อ  (visiting fellowship) Thomas Jefferson University Hospital และ        Michigan University ,USA

ผศ.พญ.วราลี  มิ่งขวัญสุข –  พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ธรรมศาสตร์)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศิริราช)

–  วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

–  Fellowship in Head and Neck Imaging,  University of Pennsylvania and Harvard University, USA

อ.พญ.อมลชญา  ขวัญเกื้อ –  พบ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) (เชียงใหม่)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (เชียงใหม่)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  Fellowship in Thoracic Imaging, University of Washington

อ.นพ.อรรถพล  พินิจพัชรเลิศ – พบ. (เชียงใหม่)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (เชียงใหม่)

– วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (แพทยสภา)

อ.พญ.ธัญญารัตน์  วัฒนเศรษฐสิริ –  พบ. (จุฬาฯ)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (จุฬาฯ)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

–  วุฒิบัตรรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว (จุฬาฯ)

อ.พญ.ปรางระวี  แสงจันทร์ –  พบ. (จุฬาฯ)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (จุฬาฯ)

– วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (แพทยสภา)

 

อ.พญ.วิรณา อ่างทอง

 

–  พบ. (ศิริราช)

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (ศิริราช)

–  วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

–  Fellowship in MRI Abdominal Imaging, USA

อ.นพ.ปิยะ  อรุณรักถาวร –  พบ. (จุฬาฯ)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (จุฬาฯ)

–  วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

– วุฒิบัตรรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว (จุฬาฯ)

อ.นพ.ธนภัทร เดชะศาศวัต –  พบ. (จุฬา)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศิริราช)

– วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)

3. บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.ธัญชนก แย้มอ่ำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ (เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2556)
น.ส.ทิพย์สุดา อนันตกิจทวี  เจ้าหน้าที่ธุรการ (เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2562)