วิสัยทัศน์/พันธกิจ

About Department of Radiology

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการทางรังสีวิทยาชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์

2. ผลิตแพทย์ผู้เชียวชาญรังสีวิทยา

3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ

4. ให้บริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ครบครัน ทันสมัยบนพื้นฐานความคุ้มค่าและพอเพียง

5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานวิจัยทางรังสีวิทยา

Vision

To be a Premier National Learning and Service Center in Radiology 

Mission

1. Contribute to prepare excellent medical graduates.

2. Prepare radiologist with expertise.

3. Produce scholarly cutting-edge research studies.

4. Provide academic services according to professional standard with a full range of up-to-date equipments and technology

driven by strong motives of excellence & worthiness and self-sufficiency.

5. Cooperate with other organizations both inside and outside the university to teach and

promote learning and conducting innovative research studies in radiology.