ประกาศของภาควิชา

  1.  ประกาศ นโยบายด้านพฤติกรรมและมารยาทแห่งวิชาชีพของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
  2.  ประกาศ นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกที่นี
  3.  ประกาศ นโยบายการประเมินแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
  4.  ประกาศ นโยบายการรักษาความลับของแพทย์ประจำบ้าน คลิกที่นี
  5.  ประกาศ นโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ของภาควิชารังสีวิทยา คลิกที่นี
  6.  ประกาศ แนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
  7.  ประกาศ นโยบายการรับและคัดเลือกแพทย์เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
  8. ประกาศ นโยบายและแนวทางในการรับโอนแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จากสถาบันอื่นมาฝึกอบรมต่อ  คลิกที่นี่
  9. ประกาศ นโยบายและแนวทางสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในการฝึกอบรมนอกสถาบัน คลิกที่นี่
  10. ประกาศ เกณฑ์การลาหยุดและการมาปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี่