ประกาศภาควิชา

 1.  ประกาศ นโยบายด้านพฤติกรรมและมารยาทแห่งวิชาชีพของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
 2.  ประกาศ นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกที่นี
 3.  ประกาศ นโยบายการประเมินแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
 4.  ประกาศ นโยบายการรักษาความลับของแพทย์ประจำบ้าน คลิกที่นี
 5.  ประกาศ นโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ของภาควิชารังสีวิทยา คลิกที่นี
 6.  ประกาศ แนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
 7.  ประกาศ นโยบายการรับและคัดเลือกแพทย์เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี
 8. ประกาศ นโยบายและแนวทางในการรับโอนแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จากสถาบันอื่นมาฝึกอบรมต่อ  คลิกที่นี่
 9. ประกาศ นโยบายและแนวทางสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในการฝึกอบรมนอกสถาบัน คลิกที่นี่
 10. ประกาศ เกณฑ์การลาหยุดและการมาปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี่
 11. ประกาศ รายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน คลิกที่นี่
 12. ประกาศ รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของรังสีแพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรม คลิกที่นี่
 13. ประกาศ นโยบายการประเมินและทบทวนหลักสูตร (Program Evaluation) การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี่
 14. ประกาศ นโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา มธ. คลิกที่นี่
 15. ประกาศ นโยบายการประเมินแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี่
 16. ประกาศ แนวทางการปฏิบัติในการฝึกอบรมทดแทนของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัย คลิกที่นี่