การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ภาควิชาเปิดการฝึกอบรม มีดังนี้

1. การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

» พันธกิจ

เพื่อผลิต “รังสีแพทย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน” ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มีทักษะด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ (Good Clinical Practice: GCP)

มีความสามารถในการดูแล   ผู้ป่วยแบบองค์รวม และทางานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆของระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างเหมาะสมและสมดุลต่อสุขภาพของตนเอง

สามารถแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

» แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คลิกที่นี

» คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คลิกที่นี่

2. การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง