นักศึกษาแพทย์

รายวิชาของนักศึกษาแพทย์ ที่ภาควิชาเปิดสอน จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาเลือก
1. พศ.595 อัลตราซาวน์ในเวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 2 หน่วยกิต
2. พศ.594 รังสีวินิจฉัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน 2 หน่วยกิต
3. พศ.501 ประสบการณ์คลินิกรังสีวิทยาสำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 6 จำนวน 4 หน่วยกิต