นักฟิสิกส์การแพทย์

น.ส.สุริยาพร โจไธสง นักฟิสิกส์การแพทย์