นักฟิสิกส์การแพทย์

นายธนพัฒน์ ช่องสาร นักฟิสิกส์การแพทย์
น.ส.สุริยาพร โจไธสง นักฟิสิกส์การแพทย์