ลงทะเบียนฟรี งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “TU Oncology Workshop 2019”

ด้วย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “TU Oncology Workshop 2019”

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแพทย์โดม ๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัสิ้น) หมดเขตลงทะเบียน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒