โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หัวข้อ Deep Listening ,Empathy and Self-Reflection

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเรียน 1 ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ