Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision

การอบรมพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก

(Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision)

โดย “พันเอก นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม” ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 11-12 ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ