เป็นศูนย์การเรียนรู้

และบริการทางรังสีวิทยาชั้นนำของประเทศ