r2r
  1. หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  3. สาขาวิชา Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ชมรมเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ (PCRNetS)
  5. ชมรมระบาดวิทยาคลินิก 
  6. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) ด้านระบาดวิทยาประยุกต์

จัดให้มีการประชุมวิชาการ “มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ” ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560

3 กรกฏาคม 2560 – Parallel Pre-Conference Workshops (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)
4-5 กรกฏาคม 2560 – Conference  (ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)

ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย และความรู้จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบ oral หรือ poster ได้ โดยค่าลงทะเบียนและค่าที่พักสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สมัครเข้าร่วมประชุมที่ Online registration หรือ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ e-mail: hresearch2017@hotmail.com  (โปรดเลือกลงทะเบียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมที่ e-mail: hresearch2017@hotmail.com

สมัครส่งผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการ             ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตอบรับการนำเสนอผลงาน                                    ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและชำระเงินค่าลงทะเบียน     ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560