การประกันคุณภาพ

          กดดู…Best practice

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้นำเสนอ ผลงาน Best practice ของภาควิชาฯ

ใน การประชุม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทย์ เพื่อเป็นแบบอย่าง

ในการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ ภาควิชาอื่นๆ


ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใช้ระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา

ในระบบ Cloud computing   กดเข้า….www.dropbox.com  

โดย User name …   sar-ent@hotmail.com

และ   Password… (เฉพาะ อาจารย์ในภาควิชาโสตฯ)

 


กดเปิด ->   คู่มือจรรยาบรรณ ของบุคลากรและอาจารย์ มธ.

กดเปิด ->   คุณธรรม สำหรับคุณหมอ