วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ โครงสร้างภาควิชาโสตฯ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาและหลังปริญญา มีการให้บริการเป็นที่พึงพอใจ มีผลงานทางวิชาเป็นที่ยอมรับ และทำงานเพื่อสังคม

โดยมี ปรัชญาและปณิธาน   ก้าวนำสังคม สั่งสมวิชาการ บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม