ประวัติภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  เป็นหนึ่งใน 14 สาขาวิชาที่อยู่ในสถานวิทยาศาสตร์คลินิก  ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับภาควิชา  ต่อมาในปี 2542  มีการปรับปรุงส่วนราชการโดยแยกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกจากคณะแพทยศาสตร์  ไปขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดีตามนโยบายศูนย์สุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์มีการพัฒนาการเรียนการสอน  พร้อมกับการขยายตัวของแต่ละสาขาวิชา  ทั้งจำนวนอาจารย์  นักศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน  ทำให้โครงสร้างการบริหารระดับที่ให้ทุกสาขาวิชาใช้งานธุรการร่วมกันที่สถานวิทยาศาสตร์คลินิกนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะแพทยศาสตร์  จึงมีนโยบายยกระดับสาขาวิชาเป็นภาควิชา  ตั้งแต่ปี 2548  เพื่อพัฒนางานและเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ธุรการได้เพียงพอ  โดยใช้ชื่อว่า  “โครงการจัดตั้งภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา”

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นคลินิก  และหลักสูตรหลังปริญญา  นอกจากนี้อาจารย์ในภาควิชา ยังมีหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ทำการวิจัย  ตลอดจนพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  บทบาทและหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งที่เป็นโครงการและแผนงานโดยตรงของภาควิชา  โดยการมีส่วนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ  การบริหารในภาควิชา จึงเน้นการประสานงานระหว่างภาควิชา  และหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์  ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (Integrated and holistic  approach) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  รับผิดชอบการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญาโดยสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  ปีที่ 5  และปีที่ 6   ในด้านการบริการการศึกษาระดับหลังปริญญา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  จำนวน 2 คน/ปีการศึกษา

 

รายชื่อผู้บริหาร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

       ผศ.พญ.อมรวรรณ  นิลสุวรรณ    ดำรงตำแหน่งหัวหน้า    พศ. 2535-2543, 2546-2548, 2552-2558

รศ.นพ.ไวพจน์  จันทร์วิเมลือง    ดำรงตำแหน่งหัวหน้า    พศ. 2543-2546

ผศ.นพ.เอกวุฒิ  ธนานาถ          ดำรงตำแหน่งหัวหน้า    พศ. 2548-2552

ผศ.พญ.นิดา ไรท์                      ดำรงตำแหน่งหัวหน้า    พศ.2558-ปัจจุบัน