อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

 

                            หัวหน้าภาควิชาฯ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิดา  ไรท์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา  แพทยสภา
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ไวพจน์   จันทร์วิเมลือง

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ มงคล ตั้งเง็กกี่     

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกวุฒิ ธนานาถ     

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน  (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ สาขามะเร็งศีรษะและลำคอ โรงพยาบาลราชวิถี
 

    อาจารย์แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ ประเสริฐตระกูล

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

     

        อาจารย์แพทย์หญิง นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
     

      อาจารย์นายแพทย์ ยศวี วังวรวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
   

       อาจารย์แพทย์หญิง กัญญารัตน์ จรูญผล

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
   

      อาจารย์แพทย์หญิง นวมณฑ์ พลเสน

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • วุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพ เศรษฐบุตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา (USA.)

 

 

 

       อาจารย์แพทย์หญิง ฤทัยรัตน์  สุพฤกษ์ทวีชัย

 •   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •   วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา

 

     

       อาจารย์นายแพทย์ พรเศก  ตันอนุชิตติกุล

 •     แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 •     วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา

 

           

      อาจารย์นายแพทย์ ชยุตม์ ธนาพรสังสุทธิ์

 •      แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 •      วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา

 

                         อาจารย์พิเศษ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง อมรวรรณ   นิลสุวรรณ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์  สาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล
 

 

                       เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                                      คุณ ไพลิน สุยะใหม่