เสนอผลงานวิชาการ ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร และ คณะฯ

เสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation

เรื่อง Tonsillectomy Practices at a Thai Tertiary Academic Hospital ในการประชุม AAO-HNSF 2018 Annual Meeting & OTO Experience

ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร และ คณะฯ

ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา