คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร
ประจำปีการศึกษา 2562