คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการสอบข้อเขียน ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย
ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์
ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-24 มีนาคม 2560